Informatie en hulp bij verkrijgen van zorg of ondersteuning

Om u de weg te wijzen in het woud van voorzieningen en loketten heeft de overheid Regelhulp ontwikkeld. Op deze website vindt u een schat aan informatie. U wordt ook gewezen op de mogelijkheden bij zorgboerderijen. Bij het zoeken naaar de beste zorgboerderij wordt u geholpen bij www.beterbijdeboer.nl. Voor uw indicatieaanvraag, de juiste formulieren en/of financiering kunt u terecht bij www.regelhulp.nl.

Over de financiering van boerderijzorg

- Kostenvergoeding voor dagbesteding, begeleiding en logeren

Voor de financiering van boerderijzorg staat een aantal wegen open. Een groot aandeel van de geboden zorg wordt geboden in de vorm van dagbesteding, begeleiding en logeren. Tot 2013 valt deze zorg onder de AWBZ. Op basis van een indicatie kun je dan een beroep doen op zorg in natura bij AWBZ-toegelaten zorginstellingen of een PGB (persoonsgebonden budget). Met dit geld kun je dan zelf je zorg op een zorgboerderij regelen. Vanaf 2013 geldt dit niet meer. Dan zul je - voor zover je niet ook voor wonen bent geindiceerd - bij de gemeente moeten aankloppen. De bedoeling is dat voor nieuwe cliënten de PGB al per 1 januari 2012 wordt afgeschaft.

- Kostenvergoeding in het kader van jeugdzorg en betaald werk

Jeugdzorg loopt nu nog via de Provinciale Bureaus van Jeugdzorg. Het is de bedoeling dat op termijn de uitvoering ook bij de gemeente terecht komt.
Werken is het terrein van het UWV. Momenteel wordt de wetten WWB (bijstand), WSW (sociale werkvoorzieningen) en de WAJONG geharmoniseerd en ondergebracht in de Wwnv (Wet werken naar vermogen). De uitvoering zal in de nabije toekomst ook een taak van de gemeente worden.

Wat is Regelhulp?

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.
Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Op wie richt Regelhulp zich?

Regelhulp richt zich op cliënten en mensen in hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer 18 jaar. De informatie over kinderen en jongeren is op dit moment dus niet rechtstreeks aan kinderen of jongeren gericht, maar aan hun ouders of verzorgers.

Geeft Regelhulp ook informatie over ziekten en handicaps?

Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen. Kijk voor een uitleg hieronder bij 'Hoe werkt het?'. Regelhulp geeft geen medische informatie, daarvoor kunt u bij uw arts of patiëntenorganisatie terecht.

Heb ik recht op de oplossingen die Regelhulp aanbiedt?

Regelhulp geeft een overzicht van verschillende soorten oplossingen: zaken die u zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. In dat laatste geval moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie die de indicatie stelt, bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Veel gemeenten laten eerst een medewerker samen met u naar uw hulpvraag kijken en met u bespreken wat de beste oplossing is.

Hoe werkt Regelhulp?

Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via drie ingangen zoeken naar informatie en oplossingen.